అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనల వివరాలు

 

  • జనవరి 2007 లో కువైట్ లో ప్రదర్శన
  • ఫిబ్రవరి 2007 లో న్యూజిలాండ్ లో ప్రదర్శన
  • ఫిబ్రవరి 2007 లో ఆస్ట్రేలియా లో ప్రదర్శన
  • ఏప్రిల్ 2007 లో సింగపూర్ లో ప్రదర్శన
  • జూలై 2007 లో వాషింగ్ టన్ డి.సి. లో ప్రదర్శన
  • నవంబర్ 2007 లో బెహ్రెయిన్ లో ప్రదర్శన
  • 2008 సం.లో యు.ఎస్.ఏ అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్(అటా) కార్యక్రమాల్లో
  • 2008 సం.లో యు.ఎస్.ఏ లో పాండురంగడు సినిమా కార్యక్రమం లో ప్రదర్శన
  • 2008 లో షార్జాలో ప్రదర్శన
  • 2008లో దుబాయ్ లో